• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/103

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia, a także wzmocnienia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • Rewizji przepisów dotyczących sprawdzenia przeszłości w celu poprawy kultury ochrony - zagrożenia wewnętrzne;
  • Traktowania ruchu z „małych lotnisk” jak ruchu z państw trzecich;
  • Urządzeń do kontroli bezpieczeństwa;
  • Wyjaśnienia, doszczegółowienia lub uproszczenia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa;

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. Pkt 2, 20, 25, 26, 28–38, 44 i 45 załącznika do w/w rozporządzenia stosuje się jednak od dnia 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/103

Zmiany wprowadzono również w Decyzji Komisji Europejskiej nr C(2015) 8005 z dnia 16.11.2015 ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierającej informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008 (niepublikowana w Dz.U.)

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 341461286


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski