• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Zmiany w ustawie Prawo lotnicze, tzw. nowelizacja "unijna"

Dostosowania ustawy - Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów UE w obszarze praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

Nowelizacja zapewnia zgodność przepisów krajowych z obszaru lotnictwa cywilnego z prawem UE.

Zmiany w ochronie lotnictwa cywilnego obejmują między innymi:

Zwiększenie katalogu administracyjnych kar pieniężnych, przy jednoczesnym podniesieniu wysokości tych kar – co zapewni możliwość skutecznego nakładania kar, a przez to zrealizuje także funkcję odstraszającą, o której mowa w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

Poddanie sprawdzeniu przeszłości unijnego podmiotu zatwierdzającego - zgodnie z pkt. 11.6.3.1. załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 państwa członkowskie są zobligowane do wyznaczania unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. ochrony lotnictwa, który zgodnie z pkt 11.6.3.5 lit. a ww. rozporządzenia musi zostać poddany sprawdzeniu przeszłości.

Wprowadzenie opłaty lotniczej w związku z wyznaczaniem unijnych podmiotów zatwierdzających ds. ochrony lotnictwa cywilnego oraz nałożeniem (w pkt 6.8.1.1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998) obowiązku walidacji lokalizacji dla przewoźnika lotniczego przewożącego ładunki i pocztę z krajów trzecich (ACC3) oraz zarejestrowanych agentów z krajów trzecich (RA3). Wprowadzenie do tabeli opłat lotniczych powyższych zapisów pozwoli zrekompensować koszty przeprowadzania postępowań, zwłaszcza w zakresie przeprowadzania wizji lokalnych w państwach trzecich leżących w odległych rejonach świata.

Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 poz. 235)

Wejście w życie – 01 kwietnia 2019 r.

 

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 341461286


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski