• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Przewóz ładunków lotniczych - przyznanie statusu Znanego Nadawcy.

Szybszy, tańszy i bardziej bezpieczny transport ładunków drogą lotniczą.

Znany nadawca, to podmiot, który wysyła ładunek lub pocztę na swój rachunek i którego procedury są zgodne ze wspólnotowymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczającym, aby zezwolić na przewóz ładunku lub poczty każdym statkiem powietrznym.

Podmiot ubiegający się o przyznanie statusu znanego nadawcy występuje o zatwierdzenie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przedstawia Prezesowi ULC program ochrony, w którym opisuje metody i procedury, których musi przestrzegać w celu spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 300/2008 i jego aktach wykonawczych. W programie określa się również sposób monitorowania przestrzegania powyższych metod i procedur.

Program ochrony znanego nadawcy przedstawiany jest do zatwierdzenia Prezesowi ULC zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 485). Szczegółowe wymagania dotyczące programu ochrony znanego nadawcy określa załącznik nr 9 w/w rozporządzenia.

Przed wyznaczeniem wnioskującego jako znanego nadawcy Prezes ULC przeprowadza wizję lokalną lokalizacji w celu potwierdzenia wdrożenia środków ochrony opisanych w programie ochrony w certyfikowanym obiekcie.

Zatwierdzenie znanych nadawców przez Prezesa ULC następuje zgodnie z postanowieniami pkt 6.4.1.2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998.

Wytyczne dla znanych nadawców.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami już dziś.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 361993553


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski