• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Sprawdzenie przeszłości

Osoby rekrutowane w celu przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu lub stosowania innych środków kontroli w zakresie ochrony muszą przejść sprawdzenie przeszłości z wynikiem pozytywnym. Również osoby sprawujące odpowiedzialność nad osobami stosującymi środki kontroli w zakresie ochrony przechodzą sprawdzenie przeszłości.

Sprawdzenie przeszłości przeprowadza się przed odbyciem przez te osoby jakiegokolwiek szkolenia z zakresu ochrony obejmującego dostęp do informacji, które nie są ogólnodostępne.

Sprawdzenie przeszłości obejmujące:

  1. ustalenie tożsamości osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2. informacje z rejestrów karnych ze wszystkich państw pobytu, w rozumieniu pkt 11.0.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, z co najmniej 5 poprzedzających lat albo uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze;
  3. informacje o zatrudnieniu i kształceniu oraz o wszystkich okresach przerw w zatrudnieniu i kształceniu z co najmniej 5 poprzedzających lat.

 „Państwo pobytu” oznacza każdy kraj, w którym osoba przebywała stale przez okres 6 miesięcy lub dłużej,
a „przerwa” w udokumentowanym kształceniu lub zatrudnieniu oznacza przerwę przekraczającą 28 dni.

Sprawdzenie przeszłości, realizuje:

  1. zarządzający lotniskiem w stosunku do osoby ubiegającej się o czasową kartę identyfikacyjną portu lotniczego;
  2. przewoźnik lotniczy w stosunku do osoby ubiegającej się o kartę identyfikacyjną członka załogi;
  3. podmiot, na rzecz którego osoba ta będzie wykonywać obowiązki.

Sprawdzenie przeszłości jest powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 341461286


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski