• aero start 1 PL samolot
  • aero start 2 PL ludzie
  • aero start 3 PL tablet

Program Ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji

Podmiot prowadzący działalność lotniczą opracowuje Program Ochrony na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze, (rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących programów ochrony lotnictwa cywilnego). Podstawowym zadaniem Programu Ochrony, jest uwzględnienie bieżącego stanu faktycznego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, aktualnych zagrożeń dla lotnictwa cywilnego, obowiązujących przepisów dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego oraz sposobu monitorowania przestrzegania wskazanych metod i procedur.

Program Ochrony musi zawierać elementy porządkujące jego zawartość m.in.:

— datę jego opracowania oraz zatwierdzenia lub wejścia w życie, jeśli jest inna niż data zatwierdzenia;
— numerację stron;
— wykaz wprowadzonych zmian;
— numer wersji dokumentu.

Program Ochrony przewoźnika lotniczego, zarządzającego lotniskiem, zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Program Ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego lub znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego podlega zatwierdzeniu przez podmiot, który dokonuje wyznaczenia (podmiot wyznaczający lub zarządzający portem lotniczym).

W Państwa imieniu opracujemy bądź zaktualizujemy Program Ochrony.

 

AERO Robert Szymborski
91-323 Łódź, ul.Pojezierska 24/8
Polska

Tel.: +48 609-933-646
Mail: biuro@aero.info.pl

NIP: 774-226-65-76
Regon: 341461286


Facebook - AeroSzkolenia Linkedin - Robert Szymborski